Privacybeleid

Over ons privacybeleid

Flying Petrels geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens wie wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Dit privacy beleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Flying Petrels. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 23/05/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacy beleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en welke onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. Als u u vragen heeft over ons privacy beleid kunt o contact opnemen met onze contactpersoon voor privacy zaken, u vindt de contactgegevens aan het eind van ons privacy beleid.

Over de gegevensverweking
Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

– WebsiteSoftware

WordPress
Onze website is ontwikkeld met software van WordPress, wij hebben voor onze webhosting gekozen voor Koster-IT Support Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Koster-IT Support heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te beiden. zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Koster-IT Support is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit o.a. de toepassing van SSL-encryptie. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

Sportlink
Onze website gebruikt (persoons-) gegevens vanuit Sportlink. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Sportlink heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Sportlink is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Er is binnen Sportlink uw privacy niveau aan te geven wat u wel en niet wilt tonen op onze website. Wij tonen o.a. de verschillende teams, teamindeling en teamprogramma’s

– Webhosting

Koster-IT Support
Wij nemen webhosting af van Koster-IT Support. Zij verwerken persoonsgegevens namens ons en gebruiken uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de dienst. Dit zijn geen persoonsgegevens. Koster-IT Support heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruikt van uw persoonsgegevens te voorkomen. Koster-IT Support is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

– Contactformulieren

WPForms
Voor de contactformulieren op de website gebruiken wij WPForms. De plugin heeft toegang tot onze postvak en wij behandelen al ons emailverkeer vertrouwelijk.

– Doel van gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek -op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld. anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed op wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan Flying Petrels op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal en strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, Maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkende bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zicht te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machine leesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft ten alle tijde het recht om een klant in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan ons contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking aan ons contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan ons contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid
U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Flying Petrels. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddelijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaard gegrond zullen wij afschriften en/of kopiën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verweking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet geautomatiseerde individuele besluitvorming of profilering te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met ons contactpersoon voor privacy zaken.

– Cookies

Google Analytics
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”- dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige googlediensten en producten.

Cookies van derde partijen
In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacy verklaring.

– Wachtwoord en Gebruikersnaam

  • Als je je aanmeldt bij Flying Petrels bepaal je zelf een eigen gebruikersnaam en wachtwoord. Wachtwoorden zijn niet bekend bij Flying Petrels.
  • Als je bij Flying Petrels een account aanmaakt bewaren wij je gegevens op een secure server. In je Flying Petrels account slaan we informatie op zoals je naam, adres, telefoonnummer & emailadres
  • Je kunt zelf je gegevens corrigeren en verwijderen met je zelf gekozen gebruikersnaam en wachtwoord.
  • Als je reageert op een actie, vragen wij je naam, adres en e-mailadres. Deze gegevens gebruiken we om de actie uit te voeren, de winnaar(s) bekend te maken, en de respons op onze marketingacties te meten. Flying Petrels zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de diensten van de Flying Petrels.

– Wijzigingen van het privacy beleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacy beleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

– Verenigingsgegevens

Honk- & Softbal vereninging Flying Petrels
Sportcomplex: De Dop
Adres: Van IJsendijkstraat 66, 1442CS Purmerend
Postadres: Postbus 679, 1440AR Purmerend
Telefoonnummer kantine: 0299-435818

KvK: 40625106
ING BANK | IBAN: NL43INGB0003510161
Rabobank | IBAN: NL46RABO0354155733